AFFILIATES

Algemene Voorwaarden Affiliates

Door het invullen van het aanmeldingsformulier wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met alle voorwaarden uiteengezet in deze overeenkomst.

LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR

Door deel te nemen aan het Affiliate Programma van DoopieCash B.V. accepteert u de Algemene Voorwaarden Affiliate die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Als u niet akkoord gaat met dergelijke voorwaarden en / of enige wijziging daarvan, dan bent u uitgesloten van deelname aan het DoopieCash Affiliate programma. Houd er rekening mee dat DoopieCash te allen tijde zich het recht voorbehoudt om naar eigen goeddunken deze voorwaarden of delen van het Affiliate Programma te herzien, aan te passen, te wijzigen of delen van deze overeenkomst te  verwijderen. Controleer regelmatig de voorwaarden van deze Overeenkomst op de internetwebsite van DoopieCash. 

Aanmelding

– Elke rechts persoon kan deelnemer worden van het Affiliate Programma van DoopieCash door het online aanmeldingsformulier in te vullen.

Algemene toelatingseisen

 • Aanvaarding van deze algemene voorwaarden Affiliate.
 • De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
 • Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

– Personen onder de 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.

– Accounts geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.

– DoopieCash behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de registratie van een partner zonder opgaaf van reden te weigeren.

– Eén persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één account aanhouden.

Gebruik

– Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst verbindt de Affiliate zich ertoe om zijn of haar uiterste best te doen om actief de diensten van DoopieCash te promoten via de aangesloten websites en / of andere verwijzingsplatforms. 

– De Affiliate dient de klanten goed uit te leggen dat de diensten via DoopieCash worden verkocht en mag niet de indruk wekken dat het een eigen dienst is. Dit is ter beoordeling van DoopieCash.

– De Affiliate dient het promotiemateriaal technisch en visueel correct te implementeren, waardoor klanten te allen tijde de informatie duidelijk gepresenteerd krijgen zoals dit ook op doopiecash.nl gebeurt. Dit is ter beoordeling van DoopieCash.

– Richtlijn

Handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen: 

 • Spam versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen plaatsen van berichten op forums, in nieuwsgroepen of op weblogs 
 • Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele-eigendomsrechten van derden 
 • Misleiding van derden

– De Affiliate dient met zijn of haar website een duidelijke meerwaarde te bieden, bijvoorbeeld informatief of met een extra service. Dit is ter beoordeling van DoopieCash.

– DoopieCash is verantwoordelijk voor het klantcontact, Affiliate verwijst klanten met vragen over de dienst van DoopieCash door naar DoopieCash.

– De Affiliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens DoopieCash 

– De Affiliate is niet gerechtigd om (een deel van) zijn of haar Affiliate overeenkomst over te dragen aan een derde.

Commissie

– De Affiliate maakt aanspraak op een commissie indien DoopieCash een verkoop heeft geregistreerd via de Affiliate site. De commissie is voor een als bedrijf aangesloten Affiliate inclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden verrekend. De commissie is het bedrag in procent op de verkoopprijs exclusief BTW.

– De commissies verkregen vanuit het Affiliate Programma zijn een percentage van de hiervoor gekwalificeerde betalingen gedaan door de aangebrachte klant aan DoopieCash. De volgende lijst geeft het percentage commissie weer van goedgekeurde betalingen, welke gebaseerd is op het door de Affiliate aan DoopieCash aantal geïntroduceerde klanten:

 • 1 tot 100 aangebrachte klanten: 10%
 • 101 en meer aangebrachte klanten: 15%
 • Geselecteerde Affiliaties 15%

– De term “kwalificerende betalingen” omvatten de verkopen die worden gemeten aan de hand van een trackcode. Alle metingen van DoopieCash zijn bindend. 

– Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van DoopieCash. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden. 

– Je eigen affiliate link gebruiken om zelf aankopen te doen is niet mogelijk, het systeem zal hieraan geen commissie toekennen.

– DoopieCash behoudt zich het recht voor om een deel van de commissie terug te halen wanneer een aangebrachte klant op een later moment een terugbetaling van zijn gekwalificeerde betaling eist.

– De Affiliate geeft DoopieCash toestemming voor het opstellen van de creditnota’s voor de uitbetaling van de commissie. Indien de Affiliate zelf voor facturatie wenst te zorgen, dan zal dit in overleg moeten worden afgestemd. 

– De betaling van de commissie zal maandelijks plaatsvinden op het rekeningnummer van de Affiliate,  mits dit een rekening uit de eurozone betreft en op naam staat van de Affiliate. In geval dat de commissie over een maand minder bedraagt dan € 100 (honderd euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag € 100 (honderd euro) of meer bedraagt.

Indien niet aan de voorwaarden is voldaan heeft Partner geen recht op uitbetaling.

Aansprakelijkheid

– DoopieCash aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die door de Affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten. 

– DoopieCash zorgt er voor dat het Affiliate Programma 24 uur per dag bereikbaar is, afgezien van periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. DoopieCash kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien. 

– De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens. DoopieCash is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.

Intellectueel eigendomsrecht

– Hierbij geeft DoopieCash de Affiliate toestemming om gedurende deze overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar, royaltyvrije licentie om links te maken tussen de Affiliatie en Doopiecash.nl en om de handelsnamen, logos en handelsmerken van DoopieCash te gebruiken op de website van de Affiliate om diensten te promoten en wanneer dit nodig is om verplichtingen volgens deze overeenkomst uit te voeren. Echter, voor enig ander promotiemateriaal waarvoor DoopieCash handelsnamen, logos en handelsmerken gebruikt wordt, moet schriftelijk toestemming gevraagd en gegeven worden.

– Hierbij geef je ook toestemming aan DoopieCash om gedurende deze overeenkomst een niet exclusief, niet overdraagbaar en royaltyvrije licentie om hyperlinks te maken tussen jouw en onze websites en om je handelsnamen, logo’s en handelsmerken te gebruiken alleen wanneer het redelijkerwijs nodig is om de verplichtingen in deze overeenkomst uit te voeren. Echter, voor enig ander promotiemateriaal waarvoor je handelsnamen, logos en handelsmerken gebruikt wordt, moet aan jou schriftelijk toestemming gevraagd worden.

– Met uitzondering van wat hierboven vermeld is, heeft DoopieCash alle rechten, belangen en winsten uit onze respectieve intellectuele eigendommen (zoals patenten, copyrights, handelsgeheimen, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten). Het gebruik van merken met uitzondering van waarvoor hierboven toestemming is gegeven is strikt verboden.

– De Affiliate erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van DoopieCash op de inhoud van de website, zowel in haar geheel, als gedeelten daarvan, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan DoopieCash. Verspreiding in welke vorm dan ook is ten strengste verboden en een compenserende schadevergoeding zal worden gevorderd van overtredende partijen, zowel zakelijke als particuliere personen.

Relatie tussen partijen

– DoopieCash en de Affiliate zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen de partijen tot stand brengen. De Affiliate is niet bevoegd om namens DoopieCash aanbiedingen of verklaringen te doen of te accepteren. 

– DoopieCash behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de Affiliate indien deze probeert activiteiten van DoopieCash te ondermijnen, manipuleren en / of door misbruik te maken van het Affiliate Programma. Zonder beperking van het voorgaande, behoudt DoopieCash zich het recht voor tot inhouden, verrekenen en / of in mindering brengen op enige betaling die aan Affiliate verschuldigd is in het geval van dergelijke manipulatie en / of misbruik en kan deze overeenkomst ook met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

Disclaimer

– DoopieCash geeft geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het programma of diensten/producten die via het programma worden verkocht. 

– Het opleidingsmateriaal dan wel andere uitingen bevatten uitsluitend de persoonlijke ideeën en opinies van DoopieCash. De informatie die het opleidingsmateriaal bevat heeft louter een educatieve waarde.

Overig

– Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Mail ons je vraag

  Please prove you are human by selecting the Cup.