ACTIEVOORWAARDEN

Bonusgeschenk Actie

Actievoorwaarden: BONUSGESCHENK ACTIE

Van toepassing bij aankoop (of verlenging) van één de volgende producten:

  • Platinum Silver (6 maanden)
  • Platinum Gold (12 maanden)
  • Leerprogramma Combipakket
  • Traden doe je zo!

1. Deze actie wordt georganiseerd door: DoopieCash B.V.

2. De actie met het huidige geschenk, een DoopieCash sleutelhanger, vindt plaats vanaf 1 januari 2024 zolang de voorraad strekt.

3. Personeel van DoopieCash B.V. is uitgesloten van deelname aan deze actie.
Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij/zij de toestemming hebben gekregen van zijn/haar ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te kunnen doen aan de actie. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer daaraan te hebben voldaan.
4. De deelname aan de actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze actievoorwaarden, zonder enig voorbehoud of beperking. Bij overtreding van één van de in deze actievoorwaarden vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude.
5. De actie inhoudelijk:

De deelnemer ontvangt een geschenk bij aanschaf of verlenging (met een transactiedatum vanaf 1 januari 2024) van geselecteerde producten: Platinum Silver (6 maanden), Platinum Gold (12 maanden), Leerprogramma Combipakket en ”Traden doe je zo!”.


Het geschenk wordt alleen binnen Nederland en België per post thuisbezorgd. Het adres opgegeven op het website account van de deelnemer op www.doopiecash.nl zal worden gebruikt om het geschenk naartoe te sturen, zorg dat dit klopt! Bij een foutief of incompleet adres op moment van verzenden zal geen nieuwe verzendpoging worden gedaan!


Er zal 1 keer per maand een zending geschenken worden verstuurd. Deelnemers aan “Traden doe je zo!” ontvangen het geschenk op de eindsessie van dit traject. Verzending geschiedt op risico van de ontvanger; voor verloren of beschadigde zendingen kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

6. Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd, zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven. DoopieCash B.V. behoudt zich het recht voor de spelregels tijdens de actie, naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken en/of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

7. Persoonsgegevens die bij deelname aan de actie worden verstrekt zullen uitsluitend voor deze actie gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de actie.

8. De deelnemer erkent dat deelname aan deze actie voor eigen risico is. DoopieCash B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder doch uitdrukkelijk niet beperkt tot:

  • de door haar uitgekeerde prijzen;
  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
  • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

9. Druk- en zetfouten voorbehouden.

10. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11. Geschenken worden niet te koop aangeboden.

12. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunnen worden gestuurd naar info@doopiecash.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de actie. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

Mail ons je vraag

    Please prove you are human by selecting the flag.