Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden (hierna te noemen: ”deze Voorwaarden”) van DoopieCash B.V. (hierna te noemen: “DoopieCash”) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: De onderhavige voorwaarden.

 • Cursus: Online opleidingsmaterialen die worden aangeboden via het account binnen de online leeromgeving (www.doopiecash.nl) van DoopieCash.
 • Platinum membership: Abonnement welke gedurende de overeengekomen periode en tegen het overeengekomen abonnementsgeld de gebruiker toegang geeft tot het ledengedeelte van de DoopieCash Discord server.
 • Persoonlijke begeleiding: Bekend als 1 op 1 coaching en is een dienst aangeboden per uur en op afspraak.  Sessies worden ingepland op werkdagen tussen 10u en 17u. Bij verlet van de gemaakte afspraak zonder verwittiging zal het recht op deze sessie vervallen. Na aanschaf is de periode vastgesteld op uiterlijk 1 maand om deze sessie te voltooien.
 • Dienst: Het totaal van de tussen opdrachtgever en DoopieCash B.V. overeengekomen werkzaamheden en te leveren diensten en producten. Onder andere bestaande uit 1 op 1 sessies, coaching trajecten, workshops, ed.
 • Inlogaccount: Uniek account per gebruiker om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening, onder meer via het Platform.
 • Opdrachtgever: De rechtspersoon of natuurlijke persoon, eventueel handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf, die met DoopieCash B.V een overeenkomst heeft gesloten, ook wel gebruiker genoemd.
 • Doopiecash B.V.: Vennootschap onder firma ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83261397 & BTW Nr. NL862798589B01.
 • Partij(en): Opdrachtgever en DoopieCash, gezamenlijk of apart.
 • Overeenkomst: De overeenkomst zoals tot stand gekomen door aanbod en aanvaarding (artikel 3) door opdrachtgever en DoopieCash, waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.
 • Schriftelijk: Onder Schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook e-mail of faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat en kan worden vastgesteld dat de andere partij de elektronische communicatie heeft ontvangen.
 • Platform: De online leeromgeving (www.doopiecash.nl) van DoopieCash alsmede de DoopieCash Discord server.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen DoopieCash en een opdrachtgever/gebruiker betreffende cursussen, trainingen,  memberships en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als DoopieCash en opdrachtgever/gebruiker deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming

De overeenkomst tussen DoopieCash en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

 • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en DoopieCash,
 • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier via de website,
 • ofwel door een digitale aanmelding of toezegging via info@doopiecash.nl.

Artikel 4. Annulering Dienst (door gebruiker)

De opdrachtgever kan de diensten schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door DoopieCash. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

 Datum annulering open inschrijving  Kosten voor gebruiker
 2 tot 4 weken voor het begin van de cursus  geen kosten
 Minder dan 2 weken voor het begin van de cursus  50% van de cursuskosten
 Niet verschijnen/deelnemen aan de cursus  100% van de cursuskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde gebruiker innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij DoopieCash aanmelden. In geval de opdrachtgever/gebruiker niet aan de dienst deelneemt, heeft de opdrachtgever/gebruiker geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 5. Annulering Dienst (door DoopieCash)

DoopieCash kan de Dienst te allen tijde en zonder opgaaf van reden annuleren. opdrachtgever/gebruiker krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 6. Beëindiging Cursus / Platinum membership (door gebruiker)

De gebruiker kan het Platinum membership te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door de opdrachtgever verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan. Alle afzeggingen dienen uiterlijk 7 dagen voor afloop van de dienst aangevraagd te worden.

Leden worden 7 dagen voor de verlenging op de hoogte gesteld via e-mail

Artikel 7. Beëindiging Cursus / Platinum membership (door DoopieCash)

DoopieCash heeft het recht de cursus en/of het Platinum membership van de opdrachtgever te allen tijde op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van het platform, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.

Artikel 8. Prijzen

Bij een offerte wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voor diensten/cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. DoopieCash heeft het recht prijzen van diensten/cursussen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 9. Facturering

Betaling van het verschuldigde offerte danwel cursus geld moet binnen 14 dagen na de opdrachtbevestiging plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de  betalingsverplichting kan DoopieCash overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van  opdrachtgever/gebruiker. Wanneer bij aanvang van de opdracht of cursus niet het gehele overeengekomen bedrag is voldaan, wordt het recht op deelname
aan de cursus opgeschort, totdat het volledige overeengekomen bedrag is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 10. Intellectuele eigendommen

DoopieCash respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot in de cursus danwel op andere plekken gepresenteerde informatie, waaronder video’s,  teksten, grafisch materiaal en logo’s. De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van DoopieCash op de inhoud van de website, zowel in haar geheel, als gedeelten daarvan, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan DoopieCash.

Verspreiding in welke vorm dan ook is ten strengste verboden, dit zal leiden tot een ban op de website en een compenserende schadevergoeding zal worden gevorderd van overtredende partijen, zowel zakelijke als particuliere personen.

Artikel 11. Overige bepalingen

 • Het opleidingsmateriaal danwel andere uitingen bevatten uitsluitend de persoonlijke ideeën en opinies van DoopieCash. De informatie die het opleidingsmateriaal bevat heeft louter een educatieve waarde.
 • De Dienst wordt door DoopieCash naar eigen inzicht uitgevoerd, maar in elk geval naar behoren en met volledige inzet, inzicht en kennis. Opdrachtgever erkent dat opdrachtgever geen enkele instructiebevoegdheid heeft ter zake van de door DoopieCash uit te voeren diensten.
 • DoopieCash bezit geen vergunning voor advisering over financiële diensten of voor beleggingen van de Nederlandse Bank. Doopiecash voorziet uitdrukkelijk niet in het geven van beleggingsadviezen op welke wijze dan ook. Opdrachtgever erkent dat niets op de website beleggingsadviezen bevat en dat geen enkel onderdeel van de website als zodanig beschouwd dient te worden. De door DoopieCash aangeboden diensten leggen enkel en alleen uit hoe beleggen werkt en geven algemene beleggingstips. Opdrachtgever dient zelf rekening te houden met de risico’s die beleggen met zich meebrengen.
 • DoopieCash staat niet in voor de reacties die andere gebruikers op de website op bepaalde onderdelen geven. DoopieCash zal zich inspannen om onjuiste of onvolledige reacties te verbeteren of te verwijderen, maar garandeert niet dat dit direct gebeurd. Het is mogelijk dat er onwaarheden door andere gebruikers op de website worden geplaatst.
 • De totale aansprakelijkheid van DoopieCash tegenover Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 • Hoewel het opleidingsmateriaal met de uiterste zorg is samengesteld, kan er geen enkele aansprakelijkheid aanvaard worden voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden, dan wel de gevolgen daarvan.
 • DoopieCash is een werk in uitvoering en als zodanig kunnen dingen worden gewijzigd, toegevoegd of weggenomen. We behouden ons het recht voor om de website en deze voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken, naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de nieuwste Algemene  voorwaarden.

Voor weergegeven Youtube videos gelden de voorwaarden van Youtube: https://www.youtube.com/t/terms

Algemene voorwaarden voor affiliates – Kijk hier

Poeldijk, 21 juli 2021 DoopieCash B.V.

Mail ons je vraag

  Please prove you are human by selecting the Key.